Learn car in Albanian

makinë

Unë kam një makinë të kuqe. I have a red car.