Learn journalist in Albanian

gazetar

Gazetari raporton për krimet në qytet. The journalist reports on the crimes in the city.