Learn sea in Albanian

det

Deti në jug të Shqipërisë quhet Jon The sea in the south of Albania is called Jon.