Learn oven in Albanian

furrë

Duhet ta pjekësh ne furrë në temperaturë të lartë. You need to cook it in the oven in high temperature.